S5 Box

Login

login

Articles

 

 

  แบบฟอร์ม 01 แจ้งความประสงค์ขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่อาคันตุกะชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือที่พำนักในประเทศไทย
  แบบฟอร์ม 02 การรับบริการนำอาคันตุกะเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบันฯและ/หรือทัศนศึกษานอกสถานที่
  แบบฟอร์ม 03 การรับบริการสำรองตั๋วเครื่องบิน
  แบบฟอร์ม 04 การรับบริการด้านข้อมูล
  แบบฟอร์ม 05 การรับบริการรับ-ส่ง Keynote Speaker
  แบบฟอร์ม 06 การเดินทางเยือนต่างประเทศร่วมกับสถาบันฯ
  แบบฟอร์ม 07 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)